Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Update cao, enquête arbeidsvoorwaarden en toekomst Schiphol

Er gebeurt veel bij KLM en rondom Schiphol en de ontwikkelingen gaan snel. Natuurlijk is het belangrijk dat er snel een goede, nieuwe cao komt. Daar werken we hard aan, maar onze zorgen over de werkgelegenheid op Schiphol (en dus ook bij KLM) nemen toe.Daarom een (korte) update van het cao-overleg, de situatie op Schiphol en de uitkomst van het onderzoek van De Unie onder leden over arbeidsvoorwaarden, regelingen en arbeidsomstandigheden.

Cao-overleg

Afgelopen dinsdag hebben KLM en alle vakbonden (Multi-overleg) een start gemaakt met het cao-overleg. KLM heeft een toelichting gegeven op haar eigen voostellen.

Volgens KLM beoogt men met de voorstellen de strategische doelstellingen van KLM te ondersteunen en bij te dragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar het bedrijf voor staat. KLM realiseert zich daarbij keuzes te moeten maken.

Er zijn door KLM voorstellen gedaan langs de volgende thema’s: 
Aantrekkelijk werkgeverschap, Slimmer en efficiënter werken en Kosten-/loonontwikkeling.

Voor wat dat laatste betreft realiseert KLM zich dat loonontwikkeling daarbij nodig is. KLM vindt het van belang dat de hoogte van de loonontwikkeling in balans is met:

  1. De mogelijkheden om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen;
  2. de inspanning om de schuld van 1,4 miljard euro aan loonbelasting uit de covid-periode af te lossen;
  3. het totaal aan afspraken om flexibiliteit en efficiency te vergroten.

Daarna hebben vakbonden hun inzet toegelicht op loon en looptijd. Morgen (20 juni 2023) praten we verder over de specifieke cao-onderwerpen bij Grond en woensdag 21 juni gaan we verder met het Multi-overleg.

Situatie Schiphol en mogelijke gevolgen voor werkgelegenheid

Nadat de overheid had aangegeven dat het aantal vliegbewegingen in 2024 zou moeten worden teruggebracht naar 440 duizend, heeft de Europese Commissie aangegeven dat op basis van Europese wet- en regelgeving de daarvoor geëigende procedure van een ‘balanced approach’ (alsnog) moet worden gevolgd. Dit houdt in dat voor het realiseren van gestelde doelen (-20% geluidsreductie overdag en -15% geluidsreductie in de nacht) ook moet worden gekeken naar alternatieven, voordat er een besluit wordt genomen. Alle belanghebbenden krijgen daarvoor de gelegenheid te reageren. Daarnaast heeft de Nederlandse rechter de overheid verboden om in de tussentijd het aantal vliegbewegingen te beperken tot 460 duizend.

Het feit dat de Europese Commissie en de Nederlandse rechter de overheid al op de vingers heeft getikt, lijkt in de publieke opinie en binnen het Nederlands parlement weinig aandacht te krijgen. Ook de eerdere kritiek vanuit de International Labour Organisation (ILO) op de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van werknemers lijkt vaak vergeten te worden. En dat is pijnlijk en zorgelijk tegelijk.

Inmiddels is de overheid de ‘balanced approach’ procedure alsnog gestart en heeft KLM deze week gebruikgemaakt van de mogelijkheid een alternatief plan in te dienen. Een plan dat zonder reductie van het aantal vliegbewegingen tot dezelfde – en op termijn zelfs betere – geluidsreductie zal leiden.

Ook de VCP-bonden (waaronder De Unie) hebben in het kader van de ‘balanced approach’ hun zienswijze kenbaar gemaakt en gewezen op mogelijke alternatieven. Ook hebben we daarbij SEO Economisch Onderzoek een onderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek bleek dat als de plannen van de regering doorgaan, dit ten koste zal gaan van zo’n 13.000 banen (zo’n 10% van alle banen op en rond Schiphol) en dat de waarde die Schiphol en de daar actieve bedrijven toevoegen aan de economie, met zo’n 2 miljardzal dalen.

Komende periode wordt dus spannend. In hoeverre gaat de overheid rekening houden met aangeboden alternatieven? En wat gaat dit betekenen voor de BV-NL en KLM? De uiteindelijke uitkomst van de hele geluidsdiscussie (en het aantal vliegbewegingen) zal van grote invloed zijn op KLM en ook jullie werkgelegenheid. De Unie zal de ontwikkelingen dan ook op de voet blijven volgen en aandacht blijven vragen voor jullie werkgelegenheid.

Velen van jullie hebben gehoor gegeven aan ons verzoek om de eerder toegezonden enquête in te vullen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee, omdat daarmee de uitkomsten van het onderzoek als representatief kunnen worden beschouwd.

Uitkomst van het onderzoek

De uitkomst tref je hier van het onderzoek aan. Voor ons is jouw mening meer dan ooit van belang geweest bij het opstellen van de cao-voorstellen (zie vorige ledeninfo) en daar zullen we ook tijdens de onderhandelingen hiervan gebruik blijven maken.

Tot zover deze info. We realiseren ons dat we veel informatie met jou hebben gedeeld. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het ons rustig weten via huug.brinkers@unie.nl

Met vriendelijke groet,
Huug Brinkers

Belangenbehartiger

RECENT NIEUWS

Het onderwerp ‘IPB’ blijft de gemoederen bezighouden. In een eerdere ledeninfo “Informatie

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>