Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Chroom6 compensatieregeling

Afgelopen jaar is er tussen vakbonden De Unie, NVLT, FNV en CNV en KLM, Transavia en Regional Jet Center veelvuldig overlegd over een regeling voor medewerkers die sinds 1970 zijn blootgesteld aan Chroom6. Ook bij KLM en haar dochterbedrijven Transavia en Regional Jet Center (RJC) is hier helaas sprake van geweest. Met alle gevolgen voor de medewerkers.

Tijdens het overleg – dat complex was en lang heeft geduurd – is er een zorgvuldige procedure gevolgd, waarbij ook de nodige externe deskundigen zijn ingeschakeld. Ons doel was om tot een passende regeling te komen, die recht doet aan de aansprakelijkheid van KLM en de feitelijke situatie van de individuele medewerker.

Goede nieuws

Inmiddels is er een regeling voor alle medewerkers van KLM, Transavia en RJC. Deze regeling zorgt ervoor dat (oud-)medewerkers van desbetreffende bedrijven die aan Chroom6 zijn blootgesteld en een Chroom6 gerelateerde ziekte/aandoening krijgen, snel en zonder veel gedoe een eerste compensatie krijgen. Een compensatie die afhangt van de mate van blootstelling en de ernst van de aandoening/ziekte. Een compensatie die voor elke (oud)medewerker met dezelfde aandoening en blootstelling gelijk is. Daarmee wordt in veel gevallen een vaak lange juridische weg voorkomen. En dat is fijn omdat wanneer je ziek wordt, je daar natuurlijk niet op zit te wachten. Daarbij moet wel gezegd worden dat je evengoed altijd de mogelijkheid hebt om naast de compensatie van deze regeling – op basis van je persoonlijke situatie – alsnog de juridische weg te bewandelen. Deze regeling blokkeert een dergelijke aansprakelijkheidsstelling en juridische weg niet.

Minder goede nieuws

Toch kan deze regeling uiteindelijk niet rekenen op de volledige goedkeuring vanuit De Unie. Onze insteek is altijd geweest dat de regeling aan drie voorwaarden moest voldoen:

  1. Een regeling waar bij ziekte door Chroom6 een op de persoonlijke situatie gebaseerde schadeloosstelling komt. Immers, een medewerker van 45 jaar met twee schoolgaande kinderen die ernstig ziek wordt als gevolg van blootstelling door Chroom6, heeft een andere “schade” richting de toekomst dan een collega die 85 jaar oud is met twee kleinkinderen.
  2. Een regeling waarin de collega’s die ziek worden zo veel als mogelijk door de (oud)werkgever ontzorgd zouden worden
  3. Een erkenning van het feit dat er blootstelling aan Chroom6 heeft plaatsgevonden door middel van een éénmalige netto uitkering.

De huidige regeling lijkt erg op eerdere regelingen zoals bij Defensie en NS/Nedtrain. Dit deel van de afspraken vinden wij dan ook prima. Toch vinden wij dat er meer naar de persoonlijke situatie gekeken moet worden. Ook het ‘ontzorgen’ kan beter. Daarnaast missen wij – samen met de collega’s van de NVLT – vooral een éénmalige geldelijke compensatie/erkenning voor het feit dat er überhaupt blootstelling heeft plaatsgevonden. Ook als je nu nog niet ziek bent. De onzekerheid (en angst) die veel betrokken medewerkers en hun omgeving soms dagelijks ervaren is immer ook een vorm van ‘schade’.

Hoe verder?

Ook zonder goedkeuring van De Unie kan KLM een Chroom6 regeling aanbieden. Een dergelijke regeling is immers geen cao of zo. Liever hadden wij het natuurlijk anders gezien……in jouw belang en dat van je naasten. Zeker omdat De Unie (samen met de NVLT) de meeste collega’s vertegenwoordigen bij KLM, Transavia en RJC die blootgesteld zijn aan Chroom6.

Voorlichting

Komende periode zal KLM een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gaan houden. Wij vinden dat ook de verantwoordelijkheid van KLM zelf. Wij adviseren alle betrokken medewerkers/leden hiervan gebruik te maken en alle vragen te stellen. In de tussentijd zorgen wij er voor dat leden met vragen over hun persoonlijke situatie na de KLM-voorlichtingsbijeenkomsten bij ons terecht kunnen. Binnenkort komen wij hier op terug.

Vragen?

Mocht dit bericht aanleiding zijn voor vragen, dan kun je als RJC/Transavia (oud-)medewerker terecht bij Gertjan Tommel (gertjan.tommel@unie.nl/06-5252 2034). KLM (oud-)medewerkers kunnen terecht bij Huug Brinkers (huug.brinkers@unie.nl/06-5252 2077).

Uiteraard kun je ook één van onze kaderleden binnen jouw organisatie benaderen.

Wil jij je ook gehoord voelen? Voor maar €8,95 p.mnd staan wij met veel plezier en professionaliteit voor je klaar.

*In het word-lidformulier kun je nog steeds kiezen voor uitgestelde betaling. Zo ga jij pas betalen wanneer de contributie van je huidige vakbond afloopt. Geen dubbele kosten dus!

Begin deze week is een aantal vakbonden, waaronder De Unie, bij de Europese Commissie in Brussel geweest. Om onze zorgen te uiten over de door de overheid aangekondigde reductie van het aantal vluchten op Schiphol en het effect daarvan op de economie en jullie werkgelegenheid. In deze info even een korte toelichting. Daarnaast starten we volgende week met het cao-overleg bij KLM. We willen daar even bij stilstaan, omdat het cao-overleg iets anders van opzet zal zijn dan de afgelopen jaren.

De Unie in Brussel; oproep aan Europese Commissie voor zorgvuldig proces

Op 28 maart, hebben VNV, FNV Cabine, VNC en de grondvakbonden VKP, NLVT en De Unie gesproken met de Directeur-generaal Mobiliteit en Vervoer bij de Europese Commissie. Dit gesprek vond plaats in Brussel in aanwezigheid van hooggeplaatste ambtenaren die zich bezighouden met Luchtvaart. Het gesprek was op initiatief van de bonden, omdat wij zorgen hebben over de onzorgvuldige wijze waarop de Nederlandse overheid heeft besloten tot krimp van het vliegbewegingen op Schiphol naar 440.000.

In Europa zijn duidelijke regels voor nationale overheden wanneer zij geluid gerelateerde beperkingen voor luchthavens invoeren. Eén daarvan is dat allebelanghebbenden worden gehoord.

Uiteraard zijn wij voor een meer duurzame en stillere luchtvaart. Er zijn vele ontwikkelingen die hier nu en in de toekomst aan bijdragen. In Brussel hebben wij toegelicht dat we zorgen hebben over de wijze waarop het besluit tot krimp is genomen. De directe – en indirecte effecten op werkgelegenheid, de gevolgen voor de connectiviteit van Nederland en de mogelijkheid voor Nederlands luchtvaart om concurrerend te zijn in een wereld vol ultra lowcost, zijn wat ons betreft onvoldoende meegewogen.

KLM heeft ook omzet en goede resultaten nodig om te kunnen blijven investeren onder andere in nieuwe vliegtuigen, die juist een substantiële bijdrage leveren aan reductie van geluid en CO2. Bij een krimp van het aantal vluchten op Schiphol komen deze investeringen onder druk en zullen veel passagiers ook via andere vliegvelden gaan vliegen. Daarmee zal een krimpbesluit uiteindelijk niet bijdragen aan geluidsreductie en milieuwinst.

Wij hebben de Europese Commissie daarom opgeroepen om op basis van de huidige situatie een negatief advies te geven aan de Nederlandse overheid over het krimpbesluit. De huidige besluitvorming vinden wij onzorgvuldig en overhaast. Wij vinden dat dergelijk besluit pas kan worden genomen als het verlies aan banen meegewogen wordt, als alle alternatieven overwogen zijn en als stappen die nu al worden gezet door luchtvaartmaatschappijen om geluidshinder (en CO2-reductie) tegen te gaan (onder andere investeringen in nieuwe vloot) ook worden meegewogen. En dat is nu niet het geval!

Omdat het een informeel gesprek was, kunnen we over de inhoud van het gesprek weinig zeggen. Het was wel een ‘goed gesprek’ waar we met tevredenheid op terugkijken. Met dit bezoek aan de Europese Commissie proberen we ook in Brussel ons hard te maken voor een verantwoorde -, gezonde luchtvaart in Nederland en het behoud van jullie werkgelegenheid. Schiphol is een belangrijke ‘gateway to Europe’ en als het aan ons ligt blijft dat zo!

Nieuwe cao

Zoals je vast weet is de huidige cao eind februari afgelopen. De laatste weken zijn we bezig geweest met de voorbereiding voor de nieuwe besprekingen. Plan is nu dat we de onderhandelingen in 4 fases gaan indelen.

Fase 1
Door de hectiek van de afgelopen jaren zijn de verhoudingen tussen vakbonden en KLM behoorlijk onder druk komen te staan. Niet alleen is de laatste cao moeizaam tot stand gekomen, ook de manier waarop de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage min of meer was afgedwongen verdiende geen schoonheidsprijs. Daarom willen we in de eerste fase van de onderhandelingen nadrukkelijk stilstaan bij het verbeteren van de verhoudingen. Al eerder heeft onder andere De Unie erop aangedrongen om betere afspraken te maken over onderlinge ‘omgangsvormen’. Eind volgende week gaan de vakbonden en KLM daar in een tweedaags overleg uitgebreid bij stilstaan.

Fase 2 
Om tot een goede, nieuwe cao te komen is het ook belangrijk dat we – naast de wensen van de medewerkers – goed inzage krijgen in de situatie van KLM. Het is in deze fase de bedoeling dat KLM ons uitgebreid gaat informeren over hoe de onderneming er echt voorstaat. Qua business, resultaten en verwachtingen. Dus geen ‘standaardverhaal’ dat het allemaal zorgelijk, moeilijk en lastig is, maar een reëel beeld van de situatie.

Na fase 2 zullen we jullie uiteraard informeren en in de gelegenheid stellen nogmaals je wensen kenbaar te maken ten aanzien van de nieuwe cao. In een eerdere info hebben we jullie al laten weten dat we daarbij ook gebruik zullen maken van zogenaamde (korte) polls en enquêtes.

In fase 3 en 4 zullen de echte onderhandelingen gaan plaatsvinden. Deels in zogenaamd multi-verband (vliegers, cabine en grond) en deels per domein. Hierover moeten we later nog definitieve afspraken maken.

Komende weken zullen we jou regelmatig informeren over de ontwikkelingen en voortgang. Uiteraard zullen daarbij voldoende mogelijkheden zijn om na fase 2 je wensen kenbaar te maken. Het doel is om voor de zomer te komen tot een nieuwe cao.

Tot zover dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers

Belangenbehartiger

 

RECENT NIEUWS

Begin deze week waren wij bij de Europese Commissie in Brussel. Om onze zorgen te uiten over de door de overheid aangekondigde reductie van het aantal vluchten op Schiphol en het effect op jullie werk …

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>