Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

KLM: Eindejaarsbericht De Unie

Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken. Het jaar 2022 is ook in alle opzichten een bewogen jaar geweest. In het bijzonder voor KLM en de KLM-medewerkers. En in 2023 (en hopelijk nog vele jaren daarna), wil De Unie een belangrijker rol binnen KLM blijven vervullen. In jouw belang!

2022

We lijken het al bijna vergeten, maar misschien is het allerbelangrijkste wel dat we de coronapandemie inmiddels al een beetje achter ons hebben kunnen laten. Mede daardoor heeft het voorzichtige economische herstel van begin dit jaar zich kunnen doorzetten. De productie is nog niet op het oude niveau, maar de resultaten zijn goed.

We communiceren regelmatig over alle ontwikkelingen en indien nodig zoeken we daarbij ook de publiciteit. Zo is Reinier Castelein (voorzitter van De Unie) in 2022 veel ‘in de pers’ geweest en heeft zich altijd nadrukkelijk uitgesproken. Of dit nu gaat over het coronabeleid, de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM medewerkers, situatie op Schiphol of het door ons bekritiseerde overheidsbeleid. En dat is niet onopgemerkt gebleven.

Ook is het – na een moeizaam onderhandelingstraject – gelukt om een nieuwe cao af te spreken. Een loonsverhoging van in totaal 6% is een mooi resultaat. Belangrijk daarbij is dat als onderdeel van deze nieuwe cao ook de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage is gestopt. Na de uitspraak van de International Labour Organisation (ILO) heeft De Unie zich hier ondubbelzinnig voor ingezet en is onder andere de 2x 2,5% loonsverhoging uit de vorige cao ook alsnog uitgekeerd.

Na een jarenlange discussie met KLM is er voor collega’s die de afgelopen decennia in aanraking zijn gekomen met chroom-6 een compensatieregeling tot stand gekomen. Hoewel wij nog wel een aantal kritiekpunten op deze regeling hadden, biedt deze regeling voor collega’s die te maken krijgen met de gevolgen van een chroom-6 besmetting een adequate compensatie, zonder dat zij daarvoor eerst naar een rechter zouden moeten.

 

2023

De luchtvaart staat steeds meer onder druk. Zowel vanuit Den Haag als vanuit de EU worden er steeds meer regels opgelegd, belastingen toegevoegd en krimpscenario’s afgedwongen. Ondertussen krijgen luchtvaartmaatschappijen met bedenkelijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden steeds meer ruimte op Nederlandse vliegvelden. Denk aan Qatar en aan Ryanair. Terwijl dit soort airlines meer ruimte krijgen, moet de hoogwaardige luchtvaart die we in eigen land hebben wijken. KLM is de afgelopen jaren door corona, Kaag, Harbers en allerlei Europese politici keihard geraakt. Het wordt tijd voor een daadkrachtig tegengeluid.

De Unie zal zich daarom blijven verzetten tegen het overheidsbeleid ten aanzien van de luchtvaartagenda van het Kabinet. Het beperken van het aantal vluchten op Schiphol schaadt de economie en jullie werkgelegenheid. Daarnaast is het contraproductief voor wat het milieu (geluid en uitstoot) betreft. Om te kunnen blijven investeren in vlootvernieuwing (stillere en schonere vliegtuigen) is immers een gezonde onderneming nodig.

Daarnaast blijft het vinden van voldoende personeel een flinke uitdaging. We willen geen herhaling van problemen zoals afgelopen zomer en het moeten reduceren van productie kan en mag niet structureel worden. En de door KLM geïntroduceerde arbeidsmarktoeslag (AMT) levert niet alleen veel discussie op, maar is slechts een ‘pleister op de wond’. De AMT biedt alleen een beperkte oplossing (vooral behoud van personeel) op plaatsten waar KLM duidelijk ‘beneden de markt’ beloond. KLM zal echt andere maatregelen moeten nemen om weer een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Anders verliest KLM de strijd op de arbeidsmarkt.

En bij een aantrekkelijke werkgever hoort uiteraard ook een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Begin maart loopt de huidige cao al weer af. De Unie wil graag snel met KLM aan tafel voor een nieuwe en goede cao. Dit is echt nodig omdat de toename van kosten van levensonderhoud voor ook werknemers van KLM duidelijk voelbaar zijn. Een goede nieuwe cao in 2023 is dan ook niet alleen nodig om nieuw personeel te kunnen werven, maar ook om personeel te kunnen behouden. Ook de gesprekken die wij met KLM voeren over de uitwerking van de nieuwe pensioenwet zal in 2023 de nodige aandacht vragen.

Tot zover dit bericht.

Wil jij je ook gehoord voelen? Voor maar €8,95 p.mnd staan wij met veel plezier en professionaliteit voor je klaar.

*In het word-lidformulier kun je nog steeds kiezen voor uitgestelde betaling. Zo ga jij pas betalen wanneer de contributie van je huidige vakbond afloopt. Geen dubbele kosten dus!

Begin deze week is een aantal vakbonden, waaronder De Unie, bij de Europese Commissie in Brussel geweest. Om onze zorgen te uiten over de door de overheid aangekondigde reductie van het aantal vluchten op Schiphol en het effect daarvan op de economie en jullie werkgelegenheid. In deze info even een korte toelichting. Daarnaast starten we volgende week met het cao-overleg bij KLM. We willen daar even bij stilstaan, omdat het cao-overleg iets anders van opzet zal zijn dan de afgelopen jaren.

De Unie in Brussel; oproep aan Europese Commissie voor zorgvuldig proces

Op 28 maart, hebben VNV, FNV Cabine, VNC en de grondvakbonden VKP, NLVT en De Unie gesproken met de Directeur-generaal Mobiliteit en Vervoer bij de Europese Commissie. Dit gesprek vond plaats in Brussel in aanwezigheid van hooggeplaatste ambtenaren die zich bezighouden met Luchtvaart. Het gesprek was op initiatief van de bonden, omdat wij zorgen hebben over de onzorgvuldige wijze waarop de Nederlandse overheid heeft besloten tot krimp van het vliegbewegingen op Schiphol naar 440.000.

In Europa zijn duidelijke regels voor nationale overheden wanneer zij geluid gerelateerde beperkingen voor luchthavens invoeren. Eén daarvan is dat allebelanghebbenden worden gehoord.

Uiteraard zijn wij voor een meer duurzame en stillere luchtvaart. Er zijn vele ontwikkelingen die hier nu en in de toekomst aan bijdragen. In Brussel hebben wij toegelicht dat we zorgen hebben over de wijze waarop het besluit tot krimp is genomen. De directe – en indirecte effecten op werkgelegenheid, de gevolgen voor de connectiviteit van Nederland en de mogelijkheid voor Nederlands luchtvaart om concurrerend te zijn in een wereld vol ultra lowcost, zijn wat ons betreft onvoldoende meegewogen.

KLM heeft ook omzet en goede resultaten nodig om te kunnen blijven investeren onder andere in nieuwe vliegtuigen, die juist een substantiële bijdrage leveren aan reductie van geluid en CO2. Bij een krimp van het aantal vluchten op Schiphol komen deze investeringen onder druk en zullen veel passagiers ook via andere vliegvelden gaan vliegen. Daarmee zal een krimpbesluit uiteindelijk niet bijdragen aan geluidsreductie en milieuwinst.

Wij hebben de Europese Commissie daarom opgeroepen om op basis van de huidige situatie een negatief advies te geven aan de Nederlandse overheid over het krimpbesluit. De huidige besluitvorming vinden wij onzorgvuldig en overhaast. Wij vinden dat dergelijk besluit pas kan worden genomen als het verlies aan banen meegewogen wordt, als alle alternatieven overwogen zijn en als stappen die nu al worden gezet door luchtvaartmaatschappijen om geluidshinder (en CO2-reductie) tegen te gaan (onder andere investeringen in nieuwe vloot) ook worden meegewogen. En dat is nu niet het geval!

Omdat het een informeel gesprek was, kunnen we over de inhoud van het gesprek weinig zeggen. Het was wel een ‘goed gesprek’ waar we met tevredenheid op terugkijken. Met dit bezoek aan de Europese Commissie proberen we ook in Brussel ons hard te maken voor een verantwoorde -, gezonde luchtvaart in Nederland en het behoud van jullie werkgelegenheid. Schiphol is een belangrijke ‘gateway to Europe’ en als het aan ons ligt blijft dat zo!

Nieuwe cao

Zoals je vast weet is de huidige cao eind februari afgelopen. De laatste weken zijn we bezig geweest met de voorbereiding voor de nieuwe besprekingen. Plan is nu dat we de onderhandelingen in 4 fases gaan indelen.

Fase 1
Door de hectiek van de afgelopen jaren zijn de verhoudingen tussen vakbonden en KLM behoorlijk onder druk komen te staan. Niet alleen is de laatste cao moeizaam tot stand gekomen, ook de manier waarop de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage min of meer was afgedwongen verdiende geen schoonheidsprijs. Daarom willen we in de eerste fase van de onderhandelingen nadrukkelijk stilstaan bij het verbeteren van de verhoudingen. Al eerder heeft onder andere De Unie erop aangedrongen om betere afspraken te maken over onderlinge ‘omgangsvormen’. Eind volgende week gaan de vakbonden en KLM daar in een tweedaags overleg uitgebreid bij stilstaan.

Fase 2 
Om tot een goede, nieuwe cao te komen is het ook belangrijk dat we – naast de wensen van de medewerkers – goed inzage krijgen in de situatie van KLM. Het is in deze fase de bedoeling dat KLM ons uitgebreid gaat informeren over hoe de onderneming er echt voorstaat. Qua business, resultaten en verwachtingen. Dus geen ‘standaardverhaal’ dat het allemaal zorgelijk, moeilijk en lastig is, maar een reëel beeld van de situatie.

Na fase 2 zullen we jullie uiteraard informeren en in de gelegenheid stellen nogmaals je wensen kenbaar te maken ten aanzien van de nieuwe cao. In een eerdere info hebben we jullie al laten weten dat we daarbij ook gebruik zullen maken van zogenaamde (korte) polls en enquêtes.

In fase 3 en 4 zullen de echte onderhandelingen gaan plaatsvinden. Deels in zogenaamd multi-verband (vliegers, cabine en grond) en deels per domein. Hierover moeten we later nog definitieve afspraken maken.

Komende weken zullen we jou regelmatig informeren over de ontwikkelingen en voortgang. Uiteraard zullen daarbij voldoende mogelijkheden zijn om na fase 2 je wensen kenbaar te maken. Het doel is om voor de zomer te komen tot een nieuwe cao.

Tot zover dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers

Belangenbehartiger

 

RECENT NIEUWS

Begin deze week waren wij bij de Europese Commissie in Brussel. Om onze zorgen te uiten over de door de overheid aangekondigde reductie van het aantal vluchten op Schiphol en het effect op jullie werk …

>>

Ook deze week weer even een update over een aantal onderwerpen. Zo

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>