Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

UPDATE: Nog weinig vooruitgang in cao-onderhandelingen

Deze week is er opnieuw onderhandeld met KLM voor een nieuwe cao. Helaas moeten we melden dat er nog weinig vooruitgang is geboekt en dat met name de salarisverhogingen de meningen verdeeld houdt. In deze nieuwsbrief willen we jullie wat meer in detail informeren.

Laatste voorstel KLM

KLM heeft een 2-jarige cao voorgesteld, van 2 maart 2023 tot en met
28 februari 2025). De lonen worden daarbij in 2023 met in totaal 4%verhoogd en in 2024 met in totaal 3,5%. Daarnaast stelt KLM het volgende voor:
• Aanpassing van de COI-definitie ten behoeve van winstdeling en variabel inkomen. Dit is een vervolg op het protocol 2019 om veranderde boekhoudregels te neutraliseren.
• Aanvulling betaald geboorte- en ouderschapsverlof naar 100% van het salaris tot maximaal 100% van het maximum dagloon.
• Mogelijkheid om DI-budget maandelijks te laten uitbetalen.
• Introductie van een duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij duurzamere keuzes worden gestimuleerd, inclusief de introductie van een fiscaal aantrekkelijke fietsregeling.
• Herintroductie van een zogenaamde 80/90/100-regeling.
• Onder voorwaarden ruimte bieden om na AOW-leeftijd door te werken.
• Introductie van een verlofspaarregeling.
• Deel van de huidige groep medewerkers met een 5-jaars contract laten doorstromen naar een contract voor onbepaalde tijd.
• Schrappen van bijlage 18 en 24 en vervangen door een Global Mobility Policy (overgaan van oude werkvormen in 5 nieuwe werkvormen).
• Compensatie voor extra werken verlengen voor de duur van de cao.
• Verlengen van de TTEAV gedurende de looptijd van de cao en de vergoeding voor de Cat D en level 1, 2 en 4 te verhogen van 80,- euro naar 100,- euro per maand (geldt niet voor functies waarop de AMT van toepassing is).
• Het automatisch verhogen van de AML + type 1 autorisatie met de overeen te komen structurele cao-verhogingen en mee laten tellen in de grondslag voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, DI-budget en winstdelingsregeling.
• Onderzoek naar:
– Overgang OSG ploegendienst naar MSG (bevorderen mobiliteit).
– Proeftuin 36-urige werkweek voor werknemers in operatie op een nader door KLM te bepalen afdeling.
– herkenbare beloningsstructuur voor technici.
• Het voor kantoormedewerkers mogen verplaatsen van 1 KV-dag om een feestdag vrij te zijn (diversiteitsverlof).
• Introductie consignatievergoeding MSG 4.
• Het omzetten van KV-uren naar MV voor werknemers in wisseldienst die 10 jaar voor AOW worden opgebouwd op grond van ER-factor.
• Meer aandacht voor ‘zwaar werk’ door het afspreken van ‘concrete handvatten’.
• Verhogen van MBO en HBO-stagevergoedingen naar ‘marktconform niveau’.
• Eenduidig beleid in vergoeding voor teams met een sterk wisselend bedrijfsdrukteprofiel.
• Schrappen van bijlage 15 (Overtolligheidsregeling) en verlengen van huidige sociaal plan met 5 jaar.
• Verjaringstermijn wettelijk minimum verlof aanpassen naar wettelijke vervaltermijn (van 5 jaar naar 6 maanden na opbouwjaar).
• Het kunnen inhuren van uitzendkrachten in alle functies van Bijlage 1 protocol 2019-2022.

Wat vindt De Unie?

Het afspreken van een 2-jarige cao vinden we uiteraard prima. En een aantal zaken die KLM voorstelt, zoals de herintroductie van een 80/90/100-regeling, aanvulling van het ouderschaps- en geboorteverlof naar 100%, enzovoorts vinden we uiteraard prima. Voor de rest missen we nog wel een aantal zaken.

Zo is uit onze enquête duidelijk naar voren gekomen dat werkdruk meer en meer een probleem is, onder andere bij Passage. KLM geeft aan daar aandacht voor te hebben, maar klaarblijkelijk is dat niet voldoende. Ook rondom de IPB-regeling geeft KLM weer ‘niet thuis’. En hoe gevoelig dit onderwerp ook is, de regeling moet echt een keer ‘tegen het licht worden gehouden’, zodat meer medewerkers de IPB-regeling weer als eerlijk en aantrekkelijk zien.

Daarnaast blijft de voorgestelde loonsverhogingen echt ‘onder de maat’. Uiteraard moet KLM op de kosten blijven letten om te kunnen blijven investeren en zijn de huidige economische resultaten geen garantie voor de toekomst. De huidige ticketprijzen bepalen voor een groot gedeelte het resultaat en het is de verwachting dat deze prijzen eens weer zullen dalen. Aan de andere kant moet KLM wel een aantrekkelijke werkgever blijven. Op dit moment heeft KLM de arbeidsmarkttoeslag (AMT) op (te) veel plaatsen nodig. Meest zichtbaar is dit onder andere bij E&M en IT. Deze AMT is een soort pleister om te verhullen dat KLM verre van marktconform beloont. Daar moet KLM dus eigenlijk snel vanaf. In plaats van nu al afspraken met ons te maken hoe we deze ongewenste situatie kunnen oplossen, maakt KLM met het huidige loonbod (ongeveer de helft van wat er in Nederland gemiddeld wordt afgesproken) de problemen alleen maar groter. Wij vinden dat onverstandig en ondoordacht. Temeer omdat KLM niet heeft aangetoond/onderbouwd dat een veel beter loonbod niet mogelijk zou zijn.

Hoe verder?

Gebleken is dat het lastig is om in zogenaamd multi-verband met KLM tot afspraken te komen over loon en looptijd. Daarom gaan we medio augustus met KLM en de collega grondbonden een soort ultieme poging doen alsnog tot een cao-akkoord te komen voor de grondmedewerkers. En dat zal niet gemakkelijk zijn, als je kijkt hoe groot de verschillen nu (nog) zijn. Uiteraard houden we je daarvan weer op de hoogte.
Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van onze kaderleden of stuur een email naar: huug.brinkers@unie.nl.

Met vriendelijke groet,
mede namens onze delegatieleden,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

 

RECENT NIEUWS

De stemmen zijn geteld. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>