Dit is een website van vakbond De Unie,
voor het grondpersoneel van KLM.

Nieuw loonbod en aangepast voorstel technici

Op donderdag 5 oktober 2023, hebben we van KLM een nieuw loonbod ontvangen als aanvulling op het eerdere eindbod voor een nieuwe cao voor het grondpersoneel. Aanleiding voor KLM voor dit nieuwe loonbod is onder andere de inhoud van het (betere) principeakkoord dat KLM eerder heeft gesloten met de piloten.

Loonbod

Het nieuwe loonbod bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. In plaats van 135,- euro structureel per 1 september 2023, 2% structureel per deze datum, met een bodem van 135 euro (bij een fulltime dienstverband).
  2. In plaats van 500,- euro eenmalig per 1 januari 2024 een eenmalige van 2% per deze datum.

Technici

Ten aanzien van de afspraak over de positie van de technici heeft KLM nu het volgende voorgesteld:
Onderzoek naar uitbreiding van bijlage 17 voor OSG-medewerkers die op grond van Bijlage 17a van de cao voor KLM-grondpersoneel in aanmerking komen voor TTAEV (hierna: technici) in KLM-cao of aparte cao-technici.

KLM herkent en erkent dat werken in de luchtvaarttechniek specifieke arbeidsvoorwaardelijke kenmerken in zich heeft en is bereid deze specifieke arbeidsvoorwaardelijke kenmerken tot uitdrukking te laten komen in cao-afspraken. KLM ziet daartoe op dit moment 2 mogelijkheden, die zij gezamenlijk met werknemersorganisaties wil onderzoeken. Partijen komen daarom overeen om dit gedurende de looptijd van het cao-onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het uitbreiden van de bestaande bijlage 17 voor technici in de KLM-cao voor grondpersoneel dan wel een eigen cao voor technici per 1 maart 2025 (welke in ieder geval een aparte loonlijn bevat en mogelijk specifieke roosterafspraken). Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een keuze worden gemaakt voor één van deze opties, dan wel een door partijen gezamenlijk vastgesteld alternatief.

Vooruitlopend op dit onderzoek komen partijen overeen dat de volgende arbeidsvoorwaarden in de cao voor KLM grondpersoneel worden opgenomen:

  • een aparte loonlijn, genoemd T OSG. De loonlijn is gebaseerd op het huidige OSG-functiegebouw. De huidige OSG-loonlijn wordt vermeerderd met de TTAEV. De TTAEV wordt hiermee pensioengevend en telt mee in de ploegendiensttoeslag, opbouw vakantiegeld, EJU, DI en winstdeling;
  • de AML vergoeding en 1 type autorisatie worden pensioengevend en tellen mee in grondslagen voor opbouw vakantiegeld, EJU, DI en winstdeling.

Daarnaast is afgesproken dat de arbeidsmarkttoeslag met 2,5% zal worden verhoogd naar 8,5% voor de medewerkers in de T-OSG schalen. Dit is een extra verbetering bovenop de verhoging door het inbouwen van de TTEAV in het loon in de T-OSG-schaal en de verhoging door het meetellen van de Part66-vergoeding en 1 type autorisatie in de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, DI-budget, winstdelingsregeling en in het pensioen. De hoogte van de AMT zelf is geen cao-onderwerp, maar de uitkomst van aan vergelijk met de markt. KLM kan deze vergoeding aanpassen.

Eerste conclusie

Met dit aangepaste voorstel lijkt KLM ons op een aantal kritiekpunten ten aanzien van het eerdere eindbod tegemoet te zijn gekomen. Begin volgende week gaan we hier met onze kaderleden verder over praten.

De leden van de VNV hebben het principeakkoord nog niet goedgekeurd en de cabinebonden hebben nog geen akkoord. Samen met de kaderleden zullen we dan ook gaan afstemmen hoe en wanneer we het eerdere eindbod en het aangepaste loonbod aan jou gaan voorleggen. In de loop van volgende week ontvang je hier een apart bericht over.

Als je hierover nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan rustig contact met ons op via email huug.brinkers@unie.nl.

Met vriendelijke groet,
Huug Brinkers

Belangenbehartiger

 

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Al heel lang is er discussie over de krimp van het aantal

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>