Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Dubbel gevoel over het eindbod van KLM

Vliegtuig en taxibot

Op maandag 18 september 2023 hebben kaderleden van De Unie het eindbod van KLM besproken voor de nieuwe cao. In dit bericht willen we jou hier verder over informeren. Belangrijkste conclusie is dat we – kijkend naar de situatie waarin KLM zich bevindt – best tevreden zijn met de inhoud van het eindbod. Niet alleen als het gaat over de hoogte het loonbod van KLM, maar bijvoorbeeld ook over de herintroductie van de 80/90/100-regeling en de aanvulling tot 100% (max dagloon) van het geboorteverlof. Naast deze positieve zaken moeten we helaas ook nog wel een paar kanttekeningen plaatsten.

Loon

Uiteraard is het goed dat er door de nominale verhoging van 135 euro per maand iets extra’s wordt gedaan voor de lagere inkomens bij KLM. Vraag is wel wie daarvoor de rekening betaalt. Zijn dit alleen de collega’s met een hoger dan gemiddeld inkomen in het gronddomein (vanaf 4300 euro bruto per maand) of ook de collega’s in de andere domeinen?  Wij gaan uit van het laatste, maar kunnen dat pas toetsen als ook bij cabine en de piloten afspraken zijn gemaakt voor een nieuwe cao. Ons uitgangspunt daarbij is dat bij KLM-medewerkers in principe gelijk behandeld worden. Alle grondmedewerkers horen dan ook nooit een lagere algemene loonsverhoging te krijgen dan collega’s in de andere domeinen.

Wat het uiteindelijke effect zal zijn van deze loonafspraken op de arbeidsmarkttoeslag (AMT) die sommige medewerkers ontvangen is nu niet bekend. Liever hadden we met KLM en de collegabonden hier verder over gesproken. Wat ons betreft moet de AMT echt een tijdelijke maatregel zijn en hadden we nu al verder gewerkt aan het uiteindelijk overbodig maken van de AMT. Of dit nu gaat via de weg van een beter loongebouw en/of afspraken voor specifieke functies.

OSG-T

Het is overduidelijk dat KLM een probleem heeft met het werven van technische personeel. Dit probleem is niet nieuw en lijkt inmiddels structureel. De grote uitstroom van medewerkers die komende jaren wordt verwacht, maakt deze uitdaging alleen maar groter. Hierdoor komt niet alleen de continuïteit van E&M zelf in gevaar, maar ook die van KLM zelf. Wij vinden het dan ook terecht dat er in de nieuwe cao aparte afspraken worden gemaakt voor technici, zoals een eigen loongebouw (OSG-T).

Over deze afspraken is veel commotie ontstaan. KLM heeft vakbonden in eerste instantie een voorstel gedaan, waarbij niet alleen bestaande toeslagen (zoals TTEAV en AMT) werden ingebouwd in het nieuwe loongebouw, maar ook sprake was van een – beperkte – verbetering. Vanuit ‘de business’ werd dit voorstel noodzakelijk geacht om voldoende aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt voor technici. Opmerkelijk genoeg waren de collega’s van FNV en CNV hier niet van overtuigd. Sterker nog, men vond een dergelijk voorstel niet acceptabel, waardoor KLM het voorstel weer heeft ingetrokken. Een onbegrijpelijke opstelling van de collegabonden en een onbegrijpelijk besluit van KLM. 

Uitvoerbaarheid van afspraken

Wij begrijpen dat in het kader van mobiliteit KLM kiest voor vergroening. In welke mate dit nieuwe mobiliteitsbeleid hieraan echt bijdraagt (reductie CO2) kon KLM niet zeggen. Los daarvan hoort dit groene beleid natuurlijk niet ten koste te gaan van de ‘normale’ afspraken. We vinden het dan ook jammer dat KLM de standaard kilometervergoeding niet heeft opgetrokken naar het fiscaal vrijgestelde maximum van 22 cent per kilometer per 1 januari 2024. Jouw kosten om op je werk te komen blijven tenslotte hoog en zullen komende tijd alleen maar stijgen. Daarnaast denken wij dat het nieuwe mobiliteitsbeleid qua uitvoering (en controle) ook best uitdagend is.

Dat laatste geldt ook voor de afspraak van het omzetten van KV ouderendagen in MV. Uiteraard is dit een prima afspraak. Maar deze afspraak moet wel uitvoerbaar zijn. De medewerkers die het betreft moeten dan ook wel de gelegenheid krijgen deze dagen op te nemen. De Unie krijgt nu al signalen dat het opnemen van verlof onvoldoende lukt op de momenten dat jij en je collega’s daar gebruik van willen maken. 

Zware beroepen

We juichen het toe dat er meer aandacht is voor de zware beroepen. Onder andere de voorstellen van KLM over de combinatie van 80/90/100-regeling en de (verbeterde) RVU maken het mogelijk dat ook collega’s in een zwaar beroep gezond hun pensioen halen. De vraag wat zware beroepen bij KLM zijn, heeft KLM in dit eindbod voor zich uitgeschoven. Wij vinden dat ‘ongemakkelijk’ en hadden liever nu al duidelijkheid geboden. Wat zijn objectieve criteria en wie komt voor de extra afspraken in aanmerking en wie niet? Medewerkers hadden dan nu al duidelijkheid en kunnen dat meewegen in hun oordeel over dit eindbod.

IPB en Bijlage 15

De wens van KLM om Bijlage 15 te vervangen door het laatste sociaal plan is niet nieuw. Net zomin dat het niet nieuw is dat wij de IPB-regeling graag een keer zouden ‘moderniseren’. Hoewel beide regelingen niets met elkaar te maken hebben blijft KLM ons erop wijzen dat de IPB-regeling geen cao-onderwerp is. Formeel is dit wellicht juist, maar wij vinden dat geen sterk argument. De IPB-regeling zou juist een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor IEDEREEN moeten zijn. Daar nu wederom niet over praten is in onze ogen een gemiste kans.

In de eventuele gesprekken over de modernisering van bijlage 15 zal De Unie samen met jou de inzet bepalen. Daarover zullen we op een ander moment apart met jou communiceren. Voor nu lijkt er vooral sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Wij zijn niet tegen een geactualiseerde regeling, maar willen de ‘waarde’ van de regeling graag zoveel als mogelijk behouden zodat medewerkers die in de toekomst mogelijk hun baan verliezen op een passende wijze worden begeleid en gecompenseerd.  

Jouw mening

In het verleden is in het gronddomein vaker als eerste een cao afgesloten. Daar hebben we geen goede ervaring mee omdat KLM daarna met de collegabonden bij cabine en piloten afwijkende en vaak betere afspraken heeft gemaakt. Daarnaast is het huidige eindbod door collega’s van FNV en CNV al tot een onderhandelingsresultaat gepromoveerd, terwijl de collega’s van de NVLT het eindbod hebben afgewezen en mogelijke acties aan het voorbereiden zijn. In de andere domeinen wordt nog volop onderhandeld en is er zelfs sprake van actiedreiging.

Daarom is in overleg met onze kaderleden besloten voor nu even pas op de plaats te maken en jou en je collega’s om een oordeel te vragen zodra er ook resultaten/akkoorden bekend zijn in de andere domeinen en de situatie bij E&M duidelijk is. Dan is immers pas echt ALLES duidelijk. Uiteraard krijg je hierover later nog bericht van ons.

In de tussentijd gaan we uiteraard – naast alle positieve zaken – onze bedenkingen/vragen over dit eindbod wel kenbaar maken bij KLM en zullen we proberen een aantal zaken aangepast te krijgen. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte. 

E&M

Omdat wij alle begrip hebben voor de gekozen opstelling van de collega’s van de NVLT, proberen wij waar mogelijk solidair met hen te zijn. Ook als het gaat over mogelijke acties. Hierover zullen we apart met onze leden bij E&M communiceren/afstemmen.

Heb je nog vragen of opmerkingen over deze informatie? Neem dan rustig contact op met één van onze kaderleden of stuur een bericht naar huug.brinkers@unie.nl

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers
Belangenbehartiger

RECENT NIEUWS

De stemmen zijn geteld. Van de leden die hun stem hebben uitgebracht

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>