Dit is een website van vakbond De Unie, voor het grondpersoneel van KLM.

Nieuwsbrief: WDR, cao-onderhandeling en enquête

Het jaar 2023 is alweer een paar maanden onderweg. De resultaten over 2022 zijn bekend en de cao-onderhandelingen komen er weer aan. In dit bericht willen we jou informeren over de recente ontwikkelingen en onze plannen voor de komende tijd. Daarnaast willen we even kort stilstaan bij de discussie die is ontstaan over de winstdelingsregeling 2022 (WDR), onze nieuwe website én verlaagde contributie. We hopen zo nog meer KLM-collega’s over de streep  te trekken om lid te worden van De Unie.

De resultaten van KLM

Het economisch herstel van KLM vond in 2022 opmerkelijk snel plaats. Dat is goed nieuws. De KLM Groep heeft over 2022 een operationeel bedrijfsresultaat van € 706 miljoen gerealiseerd bij een omzet van € 10,7 miljard. De operationele marge bedroeg 6,6%. Het resultaat is daarmee bijna op niveau 2019 (met minder productie). De kaspositie is verbeterd en het eigen vermogen is weer net positief. Het aantal medewerkers is nu rond de 30.000.

Punten van aandacht zijn nog wel de belastingschuld aan de overheid (1,4 miljard) en de investeringen die nog ruim onder het niveau van voor de crisis zijn. Investeringen (onder andere vlootvernieuwing) zijn wel belangrijk (met betrekking tot klimaat en geluid). Met het resultaat in 2022 blijft KLM belangrijk binnen de AFKL-groep. De verwachting is dat in 2023 de stijging van het resultaat wel iets zal afvlakken, onder andere door een verwachte daling van de ticketprijzen en toename van kosten (onder andere kosten van arbeid en brandstof).

Discussie over de winstdelingsregeling (WDR)

Omdat KLM in 2022 dus een prima resultaat heeft gehaald, komt de WDR tot uitkering. Voor ons onverwacht, ontvingen vakbonden vorige week van KLM het verzoek om akkoord te gaan met een éénmalige aanpassing van de winstdelingsregeling. Vanwege het omzetverlies in januari en februari 2022 heeft KLM – net als veel andere bedrijven – van de overheid NOW-steun ontvangen. KLM wil nu bij de vaststelling van de winstdeling 2022 het uitkeringspercentage naar beneden bijstellen, door het resultaat van 2022 te corrigeren met de ontvangen NOW.

De Unie gaat daarmee niet akkoord. Reden is simpel. De NOW-steun is terecht ontvangen vanwege het omzetverlies. De hoogte van WDR is afhankelijk van het resultaat van KLM en een integraal onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van alle KLM-medewerkers. Beiden staan dus los van elkaar.

Het naar beneden aanpassen van de WDR zou betekenen dat KLM-medewerkers – zonder dat KLM daar vanuit de overheid toe verplicht is – opnieuw een soort arbeidsvoorwaardelijke bijdrage leveren. Het geld dat daarmee bespaard wordt gaat ook niet terug naar de overheid, maar blijft in de portemonnee van KLM zelf. En dat gaat ons veel te ver.

KLM-medewerkers hebben tijdens de coronacrisis al een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geleverd. Een bijdrage die kon oplopen tot 20%! Deze bijdrage is later door de International Labour Organization (ILO) bekritiseerd (in strijd met werknemersrechten vanwege het niet respecteren van internationale verdragen) en op aandringen van onder andere De Unie vorig jaar ook gestopt. Wat ons betreft laten we het daarbij en behoort KLM haar eigen medewerkers niet nogmaals om een bijdrage te vragen. Zeker niet nu het economisch stukken beter gaat. Medewerkers hebben daar hard voor gewerkt en behoren daar – zoals in de cao is afgesproken – ook voor te worden beloond.

Cao-onderhandelingen

De huidige cao is eind vorige maand afgelopen. In de afgelopen maanden zijn diverse werkgroepen (onder andere diversiteit, RVU, dienstreizen en autorisaties) hard aan het werk geweest om deze thema’s verder uit te werken. De rapportages van deze werkgroepen worden meegenomen als input voor de komende besprekingen.

De komende onderhandelingen verlopen iets anders dan in het verleden. Bonden en KLM starten met de vastlegging van gezamenlijke afspraken over hoe het proces van de onderhandelingen plaats moet gaan vinden. Aansluitend geeft KLM een uitgebreide toelichting over de huidige stand van zaken. Pas daarna starten de daadwerkelijke onderhandelingen.

Enquête onder onze leden

De onderhandeling starten we niet zomaar. We willen natuurlijk graag weten wat jij belangrijk vindt. Daarover bevragen we komende periode al onze leden door middel van een aantal korte enquêtes en polls. Houd dus je mail, onze social media en website in de gaten en reageer. Zo weten wij wat jij belangrijk vindt! En, daarmee heb jij echt invloed op onze inzet aan de cao-tafel en op jouw arbeidsvoorwaarden. Kortom: zorg dat je de enquête en polls invult!!

Lidmaatschap De Unie nog aantrekkelijker!

Met veel plezier en professionaliteit zetten wij ons in voor de belangen van alle KLM-medewerkers. We communiceren regelmatig over alle ontwikkelingen en indien nodig zoeken we daarbij ook de publiciteit. De luchtvaart staat steeds meer onder druk. Een daadkrachtig tegengeluid – ook vanuit medewerkers – is en blijft dus belangrijk. Daarom hebben wij er eind vorig jaar voor gekozen onze contributie flink te verlagen, daarmee is het nog aantrekkelijker om lid te zijn of te worden.

Voor slechts € 8,95 per maand heb je een Compleet lidmaatschap, inclusief individuele bijstand. En, maak je gebruik van de mogelijkheid om je contributie door KLM fiscaal vriendelijk te laten verrekenen, dan kost je lidmaatschap per saldo nóg minder (ongeveer de helft). Daarmee zijn we niet alleen de beste en meest democratische vakbond, maar ook verreweg de goedkoopste vakbond bij KLM 😉.

We zijn natuurlijk blij als je ook je collega’s weet te overtuigen van het belang om lid te zijn van een moderne – en eigentijdse vakbond als De Unie. Samen moeten we de luchtvaart in Nederland en daarmee de belangen van KLM-medewerkers blijven verdedigen. Niet alleen aan de cao-tafel bij KLM, maar ook in Den Haag.

Tot zover dit bericht.

Met vriendelijke groet,
Huug Brinkers

Begin deze week is een aantal vakbonden, waaronder De Unie, bij de Europese Commissie in Brussel geweest. Om onze zorgen te uiten over de door de overheid aangekondigde reductie van het aantal vluchten op Schiphol en het effect daarvan op de economie en jullie werkgelegenheid. In deze info even een korte toelichting. Daarnaast starten we volgende week met het cao-overleg bij KLM. We willen daar even bij stilstaan, omdat het cao-overleg iets anders van opzet zal zijn dan de afgelopen jaren.

De Unie in Brussel; oproep aan Europese Commissie voor zorgvuldig proces

Op 28 maart, hebben VNV, FNV Cabine, VNC en de grondvakbonden VKP, NLVT en De Unie gesproken met de Directeur-generaal Mobiliteit en Vervoer bij de Europese Commissie. Dit gesprek vond plaats in Brussel in aanwezigheid van hooggeplaatste ambtenaren die zich bezighouden met Luchtvaart. Het gesprek was op initiatief van de bonden, omdat wij zorgen hebben over de onzorgvuldige wijze waarop de Nederlandse overheid heeft besloten tot krimp van het vliegbewegingen op Schiphol naar 440.000.

In Europa zijn duidelijke regels voor nationale overheden wanneer zij geluid gerelateerde beperkingen voor luchthavens invoeren. Eén daarvan is dat allebelanghebbenden worden gehoord.

Uiteraard zijn wij voor een meer duurzame en stillere luchtvaart. Er zijn vele ontwikkelingen die hier nu en in de toekomst aan bijdragen. In Brussel hebben wij toegelicht dat we zorgen hebben over de wijze waarop het besluit tot krimp is genomen. De directe – en indirecte effecten op werkgelegenheid, de gevolgen voor de connectiviteit van Nederland en de mogelijkheid voor Nederlands luchtvaart om concurrerend te zijn in een wereld vol ultra lowcost, zijn wat ons betreft onvoldoende meegewogen.

KLM heeft ook omzet en goede resultaten nodig om te kunnen blijven investeren onder andere in nieuwe vliegtuigen, die juist een substantiële bijdrage leveren aan reductie van geluid en CO2. Bij een krimp van het aantal vluchten op Schiphol komen deze investeringen onder druk en zullen veel passagiers ook via andere vliegvelden gaan vliegen. Daarmee zal een krimpbesluit uiteindelijk niet bijdragen aan geluidsreductie en milieuwinst.

Wij hebben de Europese Commissie daarom opgeroepen om op basis van de huidige situatie een negatief advies te geven aan de Nederlandse overheid over het krimpbesluit. De huidige besluitvorming vinden wij onzorgvuldig en overhaast. Wij vinden dat dergelijk besluit pas kan worden genomen als het verlies aan banen meegewogen wordt, als alle alternatieven overwogen zijn en als stappen die nu al worden gezet door luchtvaartmaatschappijen om geluidshinder (en CO2-reductie) tegen te gaan (onder andere investeringen in nieuwe vloot) ook worden meegewogen. En dat is nu niet het geval!

Omdat het een informeel gesprek was, kunnen we over de inhoud van het gesprek weinig zeggen. Het was wel een ‘goed gesprek’ waar we met tevredenheid op terugkijken. Met dit bezoek aan de Europese Commissie proberen we ook in Brussel ons hard te maken voor een verantwoorde -, gezonde luchtvaart in Nederland en het behoud van jullie werkgelegenheid. Schiphol is een belangrijke ‘gateway to Europe’ en als het aan ons ligt blijft dat zo!

Nieuwe cao

Zoals je vast weet is de huidige cao eind februari afgelopen. De laatste weken zijn we bezig geweest met de voorbereiding voor de nieuwe besprekingen. Plan is nu dat we de onderhandelingen in 4 fases gaan indelen.

Fase 1
Door de hectiek van de afgelopen jaren zijn de verhoudingen tussen vakbonden en KLM behoorlijk onder druk komen te staan. Niet alleen is de laatste cao moeizaam tot stand gekomen, ook de manier waarop de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage min of meer was afgedwongen verdiende geen schoonheidsprijs. Daarom willen we in de eerste fase van de onderhandelingen nadrukkelijk stilstaan bij het verbeteren van de verhoudingen. Al eerder heeft onder andere De Unie erop aangedrongen om betere afspraken te maken over onderlinge ‘omgangsvormen’. Eind volgende week gaan de vakbonden en KLM daar in een tweedaags overleg uitgebreid bij stilstaan.

Fase 2 
Om tot een goede, nieuwe cao te komen is het ook belangrijk dat we – naast de wensen van de medewerkers – goed inzage krijgen in de situatie van KLM. Het is in deze fase de bedoeling dat KLM ons uitgebreid gaat informeren over hoe de onderneming er echt voorstaat. Qua business, resultaten en verwachtingen. Dus geen ‘standaardverhaal’ dat het allemaal zorgelijk, moeilijk en lastig is, maar een reëel beeld van de situatie.

Na fase 2 zullen we jullie uiteraard informeren en in de gelegenheid stellen nogmaals je wensen kenbaar te maken ten aanzien van de nieuwe cao. In een eerdere info hebben we jullie al laten weten dat we daarbij ook gebruik zullen maken van zogenaamde (korte) polls en enquêtes.

In fase 3 en 4 zullen de echte onderhandelingen gaan plaatsvinden. Deels in zogenaamd multi-verband (vliegers, cabine en grond) en deels per domein. Hierover moeten we later nog definitieve afspraken maken.

Komende weken zullen we jou regelmatig informeren over de ontwikkelingen en voortgang. Uiteraard zullen daarbij voldoende mogelijkheden zijn om na fase 2 je wensen kenbaar te maken. Het doel is om voor de zomer te komen tot een nieuwe cao.

Tot zover dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers

Belangenbehartiger

 

RECENT NIEUWS

Begin deze week waren wij bij de Europese Commissie in Brussel. Om onze zorgen te uiten over de door de overheid aangekondigde reductie van het aantal vluchten op Schiphol en het effect op jullie werk …

>>

Eindejaarsbericht De Unie: Aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug – en vooruit te kijken.

>>

CHROOM6 Compensatieregeling

>>